03 - KA3 Senior Heavy-Super Heavy

20160521KA3SHSH001 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH002 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH003 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH004 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH005 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH006 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH007 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH008 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH009 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH010 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH011 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH012 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH013 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH014 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH015 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH016 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH017 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH018 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH019 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH020 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH021 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH022 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH023 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH024 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH025 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH026 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH027 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH028 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH029 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH030 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH031 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH032 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH033 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH034 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH035 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH036 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH037 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH038 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH039 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH040 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH041 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH042 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH043 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH044 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH045 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH046 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH047 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH048 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH049 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH050 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH051 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH052 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH053 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH054 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH055 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH056 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH057 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH058 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH059 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH060 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH061 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH062 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH063 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH064 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH065 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH066 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH067 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH068 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH069 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH070 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH071 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH072 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH073 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH074 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH075 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH076 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH077 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH078 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH079 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH080 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH081 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH082 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH083 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH084 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH085 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH086 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH087 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH088 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH089 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH090 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH091 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH092 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH093 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH094 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH095 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH096 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH097 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH098 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH099 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH100 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH101 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH102 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH103 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH104 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH105 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH106 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH107 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH108 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH109 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH110 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH111 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH112 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH113 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH114 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH115 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH116 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH117 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH118 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH119 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH120 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH121 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH122 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH123 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH124 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH125 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH126 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH127 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH128 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH129 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH130 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH131 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH132 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH133 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH134 (c)2016 AKD PHOTOS www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH135 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH136 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH137 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH138 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH139 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH140 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH141 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH142 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH143 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH144 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH145 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH146 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH147 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH148 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH149 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH150 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH151 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH152 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH153 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH154 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH155 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH156 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH157 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH158 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH159 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH160 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH161 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH162 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH163 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH164 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH165 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH166 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH167 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH168 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH169 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH170 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH171 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH172 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH173 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH174 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH175 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH176 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH177 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH178 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH179 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH180 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH181 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH182 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH183 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH184 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH185 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH186 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH187 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH188 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH189 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH190 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH191 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH192 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH193 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH194 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH195 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH196 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH197 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH198 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH199 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH200 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH201 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH202 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH203 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH204 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH205 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH206 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH207 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH208 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH209 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH210 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH211 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH212 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH213 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH214 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH215 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH216 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH217 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH218 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH219 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH220 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH221 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH222 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH223 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH224 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH225 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH226 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH227 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH228 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH229 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH230 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH231 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH232 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com
20160521KA3SHSH233 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH234 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH235 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com 20160521KA3SHSH236 (c)2015 AKD Photos www.akdphotos.com